Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Alfin Trading s.r.o., se sídlem ul. Nádražní 980, 67571 Náměšť nad Oslavou, IČO: 26303370, DIČ:CZ26303370, tel. +420 775 566 030, email: j.zezula@alfin-trading.cz (ďalej len "predávajúci").

2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len "reklamácia") v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi zákazníkom a predávajúcim, spolu s informáciami o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

II. Podmienky a spôsob podania žiadosti

1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu v Alfin Trading s.r.o., Nádražní 980, Náměšť nad Oslavou,  675 71

2. Zákazník uplatní reklamáciu osobne, poštou na adrese Alfin Trading s.r.o., Nádražní 980, Náměšť nad Oslavou,  675 71, alebo emailom na adrese j.zezula@alfin-trading.cz.

Zákazník preukáže nákup reklamovaného tovaru nákupným dokladom.

3. Reklamácia sa musí uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa zistí chyba. Akékoľvek oneskorenie v ďalšom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

4. Sťažnosť sa považuje za riadne podanú, ak jej podaniu nebránia všeobecné hygienické zásady. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať na reklamáciu akýkoľvek tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené všeobecné hygienické zásady (najmä vyhlášku č. 91/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).

5. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď alebo v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

III. Rozsah práv z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka týkajúce sa záruky predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru zákazníkom:

a. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi predávajúcim a zákazníkom, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
b. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c. tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a
d. tovar spĺňa požiadavky zákona.

3. Za vadu sa nepovažuje zmena (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, poškodenia zákazníkom alebo treťou stranou alebo iného nesprávneho zásahu.

4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

5. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 3.2 vyššie, zákazník môže požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, zákazník môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.

6. Zákazník má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má zákazník tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu častí tovaru alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo zákazníkovi značné ťažkosti.

8. Zákazník nemá nárok na právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak zákazník vadu spôsobil.

9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou prípadov uvedených v bode 3.8 nižšie). Toto neplatí:

a. v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
b. za opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo
c. ak to vyplýva z povahy tovaru.

10. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:

a. odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b. odstrániť vadu opravou veci,
c. primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d. odstúpiť od zmluvy.

11. Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu právo, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak zákazník požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník neuplatní svoje právo včas, má práva podľa článkov 3.12 až 3.14.

12. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

13. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.

14. Ak predávajúci neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, zákazník môže požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť svoj výber bez súhlasu predávajúceho.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 21.10.2021

Formulár sťažnosti

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.